Skip to main content
ShowTex Shanghai Limited

中国

China

 

杼秀(上海)实业有限责任公司
上海市浦东新区亭塘路21-1号
联系电话: +86 21 5030 7102 • 联系传真: +86 21 5030 7102 • info.sh [at] showtex.com
 
银行信息
中国银行股份有限公司上海市高行支行
账号: 433871567386

ShowTex Wechat

微信公众号: ShowTexcn

ShowTex QQ

QQ: 208531620